Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podnikateľa Dávida Hanca

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

Vážený objednávateľ,

za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy potrebujeme Vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne na vymedzený účel.

 1. Prevádzkovateľ internetovej stránky
 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť:

Obchodné meno: Dávid Hanc

Registrácia: FO podnikateľ reg. na Okresnom úrade Humenné

pod reg. č. 720-20150

 • Sídlo: Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina
 • IČO: 47 699 019
 • DIČ: 1078270116
 • IČ DPH: SK1078270116
 • Tel.č.: 0944 66 51 33
 • e-mail: kontakt@enhancetattoo.com

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 1. Účel spracúvania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 • uzatvorenia zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči a splnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

 • realizovania marketingových aktivít.

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä na nasledovný účel:

 • uzatvorenie zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči,
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie ceny v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • evidencie objednávateľov na administratívne účely,
 • realizovanie marketingových aktivít,
 • zasielanie e-mailov o novinkách, akciách, zľavách.
 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.

 2. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
 • titul,

 • meno a priezvisko,

 • bydlisko,

 • fakturačné údaje,

 • údaje o objednávkach,

 • číslo bankového účtu,

 • údaje o platbách,

 • tel. č.,

 • e-mail.

 1. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 2) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 1. Objednávateľ poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na internetovej stránke www.nextlevel.skolatetovania.sk pri vyplnení registračného formuláru. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu 5 rokov. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 1. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne na základe zmluvy podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

 2. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje účtovníčke Zuzane Pavlisovej, bytom 920 52 Siladice 240 na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom vedenia účtovníctva.

 3. Prevádzkovateľ internetového obchodu sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne na základe zmluvy podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

 4. Prevádzkovateľ sprástupňuje osobné údaje:

 1. Programátorovi Andrejovi Srnovi, bytom Jablonec 189, 900 86 Jablonec

 2. Webhostingovej spoločnosti SyneriQ, s.r.o., so sídlom J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 449 830

 1. Zverejnenie osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje dotknutých osôb.
 1. Poučenie o právach dotknutej osoby
 1. Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 1. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a)e)f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 3. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 2. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 3. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 4. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 1. Zodpovednosť prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 2. Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov platia v znení uvedenom na stránkach www.nextlevel.skolatetovania.sk.

 2. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa, pričom sú chránené Autorským zákonom v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIES

na internetovej stránke www.nextlevel.skolatetovania.sk

Článok I

Základné ustanovenia

1. Jednotlivé podstránky na www.nextlevel.skolatetovania.sk (ďalej len „web“) používajú súbory cookies za účelom zabezpečenia kvalitných služieb. Používaním webu vyjadruje užívateľ súhlas s používaním cookies a s týmito informáciami o používaní súborov cookies.

Článok II

Vymedzenie základných pojmov

1. Prevádzkovateľom webu je podnikateľ:

Obchodné meno: Dávid Hanc

reg.: FO podnikateľ evid. Okresným úradom Humenné pod

reg. č. 720-20150

Sídlo: Budovateľská 1437/8, 069 01 Snina

IČO: 47 699 019

DIČ: 1078270116

IČ DPH: nie je platca

tel.: 0944 66 51 33

 1. Súbormi cookies sú mikrodáta (malé textové súbory) vytvorené komunikáciou medzi touto internetovou stránkou a prehliadačom. Server, na ktorom je uložená táto internetová stránka, pri komunikácii s užívateľom prostredníctvom prehliadača vytvorí súbor, ktorý sa uloží do jeho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Pri opätovnej návšteve internetovej stránky prehliadač načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť tejto internetovej stránke.

Článok III

Účel používania cookies

1. Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb a prispôsobovania ich záujmom užívateľov.

 1. Súbory cookies prevádzkovateľ anonymne zbiera najmä za týmto účelom:

  1. zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať informácie o prístupe a správaní užívateľov na webe,

  1. rozpoznať užívateľa a zjednodušiť mu používanie webu pri opätovnej návšteve,

  1. poskytnúť užívateľovi informácie z okruhu jeho záujmov a potrieb,

  2. odporúčať služby, ktoré zodpovedajú záujmom a potrebám užívateľa,

  1. monitorovať správne fungovanie portálu,

  1. skvalitňovať služby poskytované prevádzkovateľom.

Článok IV

Druhy používaných súborov cookies

 1. Z časového hľadiska prevádzkovateľ používa dočasné a trvalé cookie.

   1. Dočasné cookies sa ukladajú v zariadení užívateľa počas celej doby návštevy portálu až do jeho opustenia.

   1. Trvalé cookies sa ukladajú v zariadení užívateľa až do uplynutia platnosti alebo do manuálneho vymazania.

 1. Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:

  1. Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie portálu (napr. prihlasovacie údaje);

  1. Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých je možné analyzovať správanie užívateľa na portáli (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);

  1. Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých je možné skvalitniť funkčnosť portálu tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby už boli užívateľovi ponúknuté.

d) Reklamné cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh záujmov a potrieb užívateľa a na základe toho mu ponúknuť relevantné služby.

Článok V

Zmena nastavenia súborov cookies

 1. Súbory cookies používané portálom si môže užívateľ nastaviť, príp. zmeniť vo svojom internetovom prehliadači.

 1. Nastavenie súborov cookies môže byť zmenené najmä tak, aby sa zabránilo automatickému fungovaniu súborov cookies alebo aby bol užívateľ informovaný o každom uložení súboru cookies do jeho zariadenia.

 1. Prevádzkovateľ prípadné zmeny nastavenia súborov cookies akceptuje. Užívateľ by však mal zobrať do úvahy, že zmenou niektorých nastavení súborov cookies, môže mať dopad na celkovú funkčnosť a kvalitu portálu.

Don`t copy text!